shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

644827

ดูหน้า

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

27 เมษายน 2566

ผู้ชม 1314 ครั้ง

Engine by shopup.com