shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

449827

 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งภารโรง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ 1.1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ๑.2 พนักงานจ้างทั่วไป ๑.2.1 ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน ๑ อัตรา

 งานจัดซื้อจัดจ้าง

  ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

Engine by shopup.com