shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

358510

  ภาพกิจกรรม อบต.

โครงการส่งเสริมาอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ประจำปี 2564

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยฝึกอบรม 2 วัน

 งานจัดซื้อจัดจ้าง

  ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

Engine by shopup.com