shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

396853

  ภาพกิจกรรม อบต.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ 1.1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ๑.2 พนักงานจ้างทั่วไป ๑.2.1 ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน ๑ อัตรา

โครงการส่งเสริมาอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ประจำปี 2564

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยฝึกอบรม 2 วัน

 งานจัดซื้อจัดจ้าง

  ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

Engine by shopup.com