shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

522825

   ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รับสมัครพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด ตำบลคำแมด อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2564

อาศัยอำนาจตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 1

สินค้าโอท็อปประจำตำบลคำแมด

สินค้าโอท้อปตำบลคำแมด เป็นสินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษและเป็นสิ่งที่ลูกหลานชาวตำบลคำแมดนำมาพัฒนาให้ดีขึ้น

   งานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขกงถ.85-002 สายหลุบหว้า บ้านโคกกลาง ม.3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขกงถ.85-002 สายหลุบหว้า บ้านโคกกลาง ม.3 ตำบลคำแมด กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 11,500 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทอนิกส์ (e - bidding)

    ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

Engine by shopup.com