shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

683308

รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

 

แจ้งร้องเรียนการทุจริตได้ที่นี่่

 

          

 

 

 

 

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com