shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

694882

รายละเอียดการติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด  

ม.5  ต.คำแมด  อ.ซำสูง  จ.ขอนแก่น  40170

รายละเอียดติดต่อเรา โทร   043000860

E-mail:kammad1@hotmail.com

facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100002721264888

   แผนที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com