shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

575731

ดูหน้า

หลักกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ่น

28 เมษายน 2565

ผู้ชม 1173 ครั้ง

Engine by shopup.com