shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

694869

ดูหน้า

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

098-3582364

 

 

 

ว่าง

 

ตำแหน่ง  ครู

 

 

 

                                                                              

                                    นางสาคร  ไชยปัญญา                            นางสาวภานุมาศ  พงษ์พรรณา

                                    ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก                                   ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก

                                                      085-4546141                                             098-1278068

 

 


07 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 1690 ครั้ง

Engine by shopup.com