shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

575722

ดูหน้า

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานหนวยงานภาครัฐ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด 

อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น

 

 ดาวโหลดได้ที่นี่  พ.ศ.2565

 


31 สิงหาคม 2566

ผู้ชม 1127 ครั้ง

Engine by shopup.com