shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

575734

ดูหน้า

ประกาศเจตจำนงค์ของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด  นำโดยนายโกศล  ไชยปัญญาท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด   ได้ประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านคอรัปชั่น  ในวันที่       เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2566


21 พฤศจิกายน 2566

ผู้ชม 1093 ครั้ง

Engine by shopup.com