shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

705706

ดูหน้า

ข้อมูล อบต

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด  อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น  มีพืนที่  30.552  ห่างจากจังหวัดขอนแก่น  45  กิโลเมตร  มีอาณาเขต

          ทิศเหนือ  มีพื้นที่ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น

          ทิศใต้  มีพื้นที่ติดกับเทศบาลกุดปลาดุก  อำเภอชื่นชม  จังหวัดมหาสารคาม

          ทิศตะวันออก  มีพื้นที่ติดกับเทศบาลกุดปลาดุก  อำเภอชื่นชม  จังหวัดมหาสารคาม

          ทิศตะวันตก  มีพื้นที่ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย  อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น

ลักษณะภูมิประเทศ   เป็นที่ราบสูง  สลับกับพื้นที่ลุ่ม  ๆ  ดอน ๆ  เหมาะแก่การทำการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย  มีแหล่งน้ำ  3  สายไหลผ่าน  คือ  ห้วยสายบาตร  ลำห้วยไผ่  และลำห้วยยาง  และมีหนองน้ำใหญ่ คือ  หนองคู บ้านคำแมด  หมู่ที่  5 มีพื้นที่  80  ไร่  และหนองทุ่ม  บ้านดอนเขียง  หมู่ที่ 4  มีพื้นที่ 40  ไร่ 

มีประชากรทั้ง  3,290  คน   จำนวน  891  ครัวเรือน  มีหมู่บ้านในสังกัด  จำนวน  5  หมู่บ้าน  ดังนี้

          หมุ่ที่  1  บ้านคำแมด  

          หมู่ที่  2  บ้านคำแมด   

          หมู่ที่  3  บ้านโคกกลาง

          หมู่ที่  4  บ้านดอนเขียง

          หมู่ที่  5  บ้านคำแมด

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำแมด  จำนวน  1  แห่ง   โรงเรียนปฐมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  1  แห่ง  สังกัด  สพฐ.    มีโรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    จำนวน  1  แห่ง     ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดในตำบล  จำนวน  4  แห่ง  ดังนี้   1.วัดบัวระพา  บ้านคำแมด  หมู่ที่  2 

          2.วัดราษฎรนิยม   บ้านโคกกลาง  หมู่ที่  3 

          3.วัดศรีบุญเรือง   บ้านดอนเขียง  หมู่ที่   4

          4.วัดวิมุติตาธรรม  บ้านคำแมด  หมู่ที่  5

ขนบธรรมเนียมประเพณี  ดังนี้

          1.ประเพณีบุญมหาชาติ  (บุญพระเวส)

          2.ประเพณีเทศกาลสงกราณต์

          3.ประเพณีบุญบั้งไฟ

          4.ประเพณีบุญเข้าพรรษา

          5.ประเพณีบุญทอดผ้าป่า

          6.ประเพณีบุญกฐิน

          7.ประเพณีบุญข้าวสารท

          8.ประเพณีบุญประดับดิน

          9.ประเพณีบุญแจกข้าว  (ทำบุญให้กับผู้ที่เสียชีวิตแล้ว)

         10.ประเพณีบุญดอกผ้า

 


24 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ชม 18755 ครั้ง

Engine by shopup.com