shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

575718

ดูบทความประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลกร 3 ปี พ.ศ.2567-2569

ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลกร 3 ปี พ.ศ.2567-2569

21 พฤศจิกายน 2566

ผู้ชม 15 ครั้ง

Engine by shopup.com