shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

575652

ดูบทความโครงการจัดทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก) ลดโลกร้อน

โครงการจัดทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก) ลดโลกร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด   ได้ดำเนินการร่วมกับสมาชิกกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิลในการให้ความรู้และมอบถังขยะเปียกให้สมาชิกโดยให้สมาชิกกองทุนทุกคนได้ช่วยกันคัดแยกขยะอินทรีย์ ออกจากขยะทั่วไป  เพื่อลดขยะที่ต้นทาง  ในวันที่  19  -  20  มกราคม  พ.ศ.2566  ณ  องค์การบริหารสวนตำบลคำแมด 

 

   

 

21 พฤศจิกายน 2566

ผู้ชม 14 ครั้ง

Engine by shopup.com