shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

575705

ดูบทความโครงการหปลูกป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการหปลูกป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

      

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด  ร่วมกับชุมชนตำบลคำแมด  ได้ร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว  ด้วยการปลูกป่า  บริเวณรอบหนองคู  ในวันที่  6  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.2566

21 พฤศจิกายน 2566

ผู้ชม 12 ครั้ง

Engine by shopup.com