shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

694913

ดูบทความโครงการคัดแยกขยะ และการทำ ความสะอาด big cleaning day

โครงการคัดแยกขยะ และการทำ ความสะอาด big cleaning day

           

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด  ร่วมกับผู้นำชุมชน  อสม.โรงพยาบาล  โรงเรียนบ้านคำแมด  และประชาชนตำบลคำแมด  ร่วมกันดำเนินโครงการคัดแยกขยะ  และการทำความสะอาด   big cleaning  day  บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านโคกกลาง  คำแมด  วันที่  30  สิงหาคม  พ.ศ.2566

21 พฤศจิกายน 2566

ผู้ชม 214 ครั้ง

Engine by shopup.com