shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

575654

ดูบทความประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิกรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด PR

ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิกรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด PR

การขับเคลื่อนนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิกรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด  PR

 

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/12CYpFTFuMEmZl5LZBhGbKuQcJsZLM9O2?usp=share_link  ดาวโหลดได้ที่นี่

07 พฤศจิกายน 2566

ผู้ชม 41 ครั้ง

Engine by shopup.com