shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

694916

ดูบทความประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ท้องถิ่น

31 ตุลาคม 2566

ผู้ชม 234 ครั้ง

Engine by shopup.com