shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

694868

ดูบทความออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน ก.ค.2566

ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน ก.ค.2566

กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล  ออกหน่วยรับซื้อขยะรีไซเคิล 

ประจำปีเดือน  กรกกฎาคม  พ.ศ.256666

 

04 กรกฎาคม 2566

ผู้ชม 434 ครั้ง

Engine by shopup.com