shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

683312

ดูบทความโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)

โครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)

หมวดหมู่: แผนพัฒนา

โครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด  อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดาวโหลดได้ที่นี่

13 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 1434 ครั้ง

Engine by shopup.com