shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

673177

ดูบทความประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี

 

24 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 722 ครั้ง

Engine by shopup.com