shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

645070

ดูบทความประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมดได้ดำเนินการออกหน่วยให้บริการจัดเก็บภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี  พ.ศ.2565

24 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 600 ครั้ง

Engine by shopup.com