shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

694887

ดูบทความประชาสัมพันธ์รณรงค์การการประหยัดน้ำอุปโภคและบริโภคเพื่อชุมชนยั่งยืน

ประชาสัมพันธ์รณรงค์การการประหยัดน้ำอุปโภคและบริโภคเพื่อชุมชนยั่งยืน

29 มิถุนายน 2565

ผู้ชม 1261 ครั้ง

Engine by shopup.com