shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

261487

ดูบทความคำสั่งมอบหมายงานในองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

คำสั่งมอบหมายงานในองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

มอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ฯ

 

 

คำสั่งหมอบหมายงานรวมทุกกอง    ดาวโหลดได้ที่นี้

มอบหมายงานให้กองคลัง    ดาวโหลดได้ที่นี่

มอบหมายใ้ห้กองการศึกษา  ดาวโหลดได้ที่นี่

มอบหมายให้รองปลัด    ดาวโหลดได้ที่นี่

29 มิถุนายน 2565

ผู้ชม 69 ครั้ง

Engine by shopup.com