shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

261462

ดูบทความแผนป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565

แผนป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565

28 มิถุนายน 2565

ผู้ชม 74 ครั้ง

Engine by shopup.com