shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

575677

ดูบทความยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบคำแมด

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบคำแมด

หมวดหมู่: แผนพัฒนา

26 เมษายน 2565

ผู้ชม 2041 ครั้ง

Engine by shopup.com