shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

673171

ดูบทความพันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

หมวดหมู่: แผนพัฒนา

 พันธกิจ

 

      1.พัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ให้ประชาชนในพื้นที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสาธารณูปโภคสาธารณูปการ อย่างเพียงพอและทั่วถึง และมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน

     2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของประชาชนในพื้นที่

     3.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด ให้เกิดความยั่งยืน

     4.ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน ด้านพาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง ภายในชุมชน

     5.พัฒนาและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง ผู้นำท้องถิ่นมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

     6.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย

 

26 เมษายน 2565

ผู้ชม 2482 ครั้ง

Engine by shopup.com