shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

694874

ดูบทความวิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

หมวดหมู่: แผนพัฒนา

 

 

โครงสร้างพื้นฐานดี คุณภาพชีวิตเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล”

26 เมษายน 2565

ผู้ชม 2622 ครั้ง

Engine by shopup.com