shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

673172

ดูบทความนโยบายผู้บริหาร

นโยบายผู้บริหาร

หมวดหมู่: บทบาทหน้าที่

25 เมษายน 2565

ผู้ชม 2518 ครั้ง

Engine by shopup.com