shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

645075

ดูบทความโครงการขยายไหล่ทาง - วัดราษฎรนิยม บ้านโคกกลาง ม.3

โครงการขยายไหล่ทาง - วัดราษฎรนิยม บ้านโคกกลาง ม.3

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด 

เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายวัดราษฎรนิยม  บ้านโคกกลาง  หมู่ที่  3

ดาวโหลดได้ที่นี่

25 เมษายน 2565

ผู้ชม 1365 ครั้ง

Engine by shopup.com