shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

261506

ดูบทความโครงการส่งเสริมาอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ประจำปี 2564

โครงการส่งเสริมาอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ประจำปี 2564

โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  ประจำปี  2564  

จำนวน  2  ในวันที่  21  -   22  สิงหาคม  2564  รุ่น  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

22 เมษายน 2565

ผู้ชม 324 ครั้ง

Engine by shopup.com