shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

575733

ดูบทความประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีทีดินและส่ิงปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีทีดินและส่ิงปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564

22 เมษายน 2565

ผู้ชม 1539 ครั้ง

Engine by shopup.com