shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

575702

ดูบทความประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563

การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เจ้าของอาคารชุด, ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของรัฐ และผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทนผู้เสียภาษี เช่น ผู้จัดการมรดกหรือทายาท

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามการทำประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  • ใช้ทำการเกษตรภาษีเริ่มต้นที่ 0.01%
  • ใช้เพื่ออยู่อาศัยเริ่มต้น 0.02%
  • ใช้ในการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ทำการค้า ปล่อยเช่าหรือตั้งโรงงานเริ่มต้น 0.3%
  • ที่ว่างเปล่าหรือไม่ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพเริ่มต้น 0.3% และจะเก็บเพิ่มขึ้น 0.3% ทุกๆ 3 ปี

หากที่ดินมีการใช้ประโยชน์หลายประเภท เช่น ใช้ที่ดินทำเกษตรและอยู่อาศัยในแปลงเดียวกัน การคิดอัตราภาษี จะแบ่งตามสัดส่วนจริงที่ใช้งาน หรือถ้าใช้ตึกแถวตึกเดียวทั้งอยู่อาศัยและทำการค้า สิ่งปลูกสร้างและที่ดินจะคิดภาษีตามสัดส่วนของการใช้ประโยชน์จริง

ขั้นตอนการดำเนินการ

เทศบาลดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.3 ,แบบ ภ.ด.ส.4) ติดประกาศและแจ้งเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อตรวจสอบว่าที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างนั้นจัดอยู่ในการใช้งานประเภทไหน หลังจากนั้นจึงจัดทำประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ (แบบ ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.2) และแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.6 และแบบ ภ.ด.ส.7 หรือ แบบ ภ.ด.ส.8) เพื่อให้เจ้าของทรัพย์สินชำระภาษี ซึ่งหากข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ประเมินไม่ถูกต้องตามจริง ผู้รับการประเมินสามารถยื่นคัดค้านหรืออุทธรณ์เพื่อแก้ไขได้

การขยายเวลา

ลำดับที่

รายการ

ระยะเวลาเดิม

ระยะเวลาที่ขยาย

1

การประกาศแจ้งรายการที่ดิน

ภายในเดือน พฤศจิกายน 2562

ภายในเดือนมีนาคม 2563

2

การประกาศราคาประเมิน

ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2563

3

การแจ้งประเมินภาษี

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ภายในเดือนมิถุนายน 2563

4

ประชาชนชำระภาษี

ภายในเดือนเมษายน 2563

ภายในเดือนสิงหาคม 2563

5

ประชาชนผ่อนชำระภาษี 3 งวด

เดือนเมษายน–มิถุนายน 2563

เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2563

6

การแจ้งเตือนภาษีค้างชำระ

ภายในเดือนพฤษภาคม 2563

ภายในเดือนกันยายน 2563

7

การแจ้งชื่อผู้ค้างชำระภาษีให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา

ภายในเดือนมิถุนายน 2563

ภายในเดือนตุลาคม 2563

03 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 1797 ครั้ง

Engine by shopup.com